Balansräkning

En balansräkning innefattar företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet som summeras vid specifik tidpunkt

Balansräkning på engelska: balance sheet

Balansräkningen kan användas för att få ett estimat på det beräknade resultatet. Balansräkningen är indelad i två områden – tillgångar på en sida och på den andra sidan finner du eget kapital och skulder. I redovisningssammanhang kallas den förstnämnda sidan, tillgångar, för den aktiva sidan eller aktivsidan för att vara helt korrekt. Den andra sidan som innefattar det egna kapitalet och skulderna kallas för den passivsidan.

Balansräkning exempel

Datum för perioden Året för perioden Datum för perioden Året för perioden
Tillgångar Eget kapital och skulder
Anläggningstillgångar Eget kapital
Företagslokal 10000 Kontant betalning insats 3000
Summa anläggningstillgångar Summa eget kapital 3000
Skulder
Långfristiga skulder 7000
Summa skulder 7000
Summa tillgångar 10000 Summa eget kapital och skulder 10000

Likt i bokföring när du använder kredit och debet så slutar summan på noll. Det fungerar på samma vis i balansräkningen eftersom det egna kapitalet är summan av tillgångarna och skulderna.

Som jag nämnde ovan så får man ett estimat på det beräknade resultatet för räkenskapsåret men oftast används balansräkningen i slutet av året för att analysera bolaget nyckeltal som likviditet, soliditet, räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital.

Tillgångar

Alla företag har tillgångar. Tillgångarna kan dock skilja på sig något och det dessa delas upp i två olika kategorier:

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är sådant som ett företag kommer inneha under en längre tid. I detta inkluderas materiella, immateriella och finansiella anläggningstillgångar.

Exempel på anläggningstillgångar

  • Maskiner delas t.ex. in som materiella tillgångar
  • Om företaget investerar i forskning är detta en immateriell tillgång
  • Om företaget har en lång skuld till ett företag räknas detta som en finansiell tillgång.

Omsättningstillgångar

Omsättningstillgångar är sådant som ett företag har under en kortare tid. Runt max 12 månader.

Exempel på omsättningstillgångar

  • Fakturor till kunder
  • Varulager
  • Bank

Dina skulder

Skulderna som ditt företag har delas i balansräkningen upp i korta och långa skulder. Detta kallas på redovisningsspråk för kortfristiga skulder och långfristiga skulder. De kortare skulderna är skulder som kommer betalas inom 12 månader. De andra långa skulderna handlar om längre skulder som inte kommer betalas av på 12 månader. Det kan handla om en finansiering som företaget tagit in kapital igenom och detta betalas förmodligen inte tillbaka redan efter 12 mån.

Det egna kapitalet

Som vi skrev ovan så handlar det egna kapitalet om summan av dina tillgångar minus dina kortfristiga skulder. När du bildar ett aktiebolag så behöver du lägga in ett kapitalbelopp om 50 000 kr och detta blir då ditt egna kapital. Desto längre du driver ditt företag, desto mer kommer ditt egna kapital förhoppningsvis att öka. Det egna kapitalet är ju faktiskt pengarna som blir över och som ligger som kassa i företaget. Tänk att årets resultat på varje bokslut du gör summeras ihop till det egna kapitalet. Din plånbok helt enkelt.

Balansen är allt

Balansräkningen är likt bokföringen, eller den kommer egentligen från bokföringen så det är ganska logiskt. I bokföringen arbetar man med debet och kredit. Om inte summan balanserar i balansräkningen så är det något som är galet. Likväl som något är galet om du gör en vanlig verifikation och får en differens på summan.

Relaterade sökord till balansräkning: förklaring, exempel, resultaträkning, mall, hur gör man, eget kapital